Oficiāla informācija

Paziņojums

Pārdodas automašīna ŠKODA OCTAVIA, cena EUR 800,00 ar PVN. Transportlīdzekļa novērtēšanas akts 06.12.2023.

Automašīnu var apskatīt darba dienās, iepriekš piesakoties pa tālr. 26362059.

Dokumenti

ProjektiIepirkumiIzsoles
SIA „REHABILITĀCIJAS CENTRS „RĀZNA”” jaunas iekārtas

SIA „REHABILITĀCIJAS CENTRS „RĀZNA” veiksmīgi piedalās Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā ar projektu „Rehabilitācijas pakalpojumu pieejamības uzlabošana Lietuvas veselības zinātņu universitātes Kauņas slimnīcā un rehabilitācijas centrā „Rāzna” Rēzeknē” (Nr.LLI-512).

Šis ir Lietuvas veselības zinātņu universitātes Kauņas slimnīcas un SIA ,,REHABILITĀCIJAS CENTRS “RĀZNA”” kopīgs projekts. Tā mērķis ir uzlabot rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību un efektivitāti, palielināt rehabilitācijas centru kapacitāti Lietuvas veselības zinātņu universitātes Kauņas slimnīcā un SIA „REHABILITĀCIJAS CENTRS „RĀZNA”

SIA „REHABILITĀCIJAS CENTRS “RĀZNA” jau iegādājās modernu rehabilitācijas aprīkojumu (multisensoras iekārtas, magnētiskā lauka, lāzera, gaismas, ūdensterapijas ierīces utt.), lai pacientiem nodrošinātu efektīvākas procedūras.

Cik ļaus epidemioloģiskā situācija, plānotas praktiskas apmācības ārstiem, medmāsām, fizioterapeitiem un citiem. Tiks organizētas vispārējās kompetences (vadības) un speciālo kompetenču (profesionālās pilnveides) apmācības. Speciālisti dosies uz rehabilitācijas centru Vācijā, lai pārņemtu šī centra pieredzi rehabilitācijas pakalpojumu plānošanā un organizēšanā.

Projekts tiek īstenots “Interreg Latvia – Lithuania Programme” ietvaros. Kopējās projekta izmaksas 373 389,62 eiro, no tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums 317 381,17eiro. Finansējums projekta ietvaros SIA „REHABILITĀCIJAS CENTRS „RĀZNA”” ir 170 745,29 eiro, no kuriem projekta līdzfinansējums no ERAF ir 145 133,49 eiro apmērā, savukārt valsts budžeta un SIA „REHABILITĀCIJAS CENTRS „RĀZNA”” ir attiecīgi 25 611,80 eiro apmērā.

Latvijas – Lietuvas sadarbības programmas mājas lapā www.latlit.eu.

Par publikācijas saturu pilnībā atbild SIA „REHABILITĀCIJAS CENTRS „RĀZNA”” un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Interreg V-A Latvijas-Lietuvas  programmas 2014. – 2020. gadam projekts LLI-512 “Rehabservices”

Rehabilitācijas pakalpojumu pieejamība un efektivitāte, palielinot rehabilitācijas centru kapacitāti Lietuvas veselības zinātņu universitātes Kauņas slimnīcā un SIA Rehabilitācijas Centrā “Rāzna” Rēzeknē.

Projekta mērķis: Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību un efektivitāti, uzlabojot rehabilitācijas centru kapacitāti.

Projekta kopsavilkums: Abas valstis – Latvija un Lietuva valsts un vietējā līmenī saskaras ar šādām teritoriālām problēmām: sabiedrības novecošana, arvien vairāk cilvēku ar invaliditāti, liels sociālās atstumtības un nabadzības risks. Latgales un Kauņas pierobežas reģionos arvien vairāk rehabilitācijas centru klientu izraisa dažādas slimības un labklājības sistēma. Projekta reģioniem ir slikta pieejamība rehabilitācijas pakalpojumiem. Vienlīdzīgu pieejamību mazina materiālās bāzes trūkums, novecojusi infrastruktūra un profesionāla personāla trūkums. Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību un efektivitāti,uzlabojot rehabilitācijas centru kapacitāti. Galvenie rezultāti – divu rehabilitācijas iestāžu pārrobežu sadarbības laikā tiks uzlabota ar rehabilitācijas pakalpojumiem saistīta infrastruktūra, organizēti speciālistu apmācības, organizētas labas prakses apmaiņas vizītes . Pieeja paredz pārrobežu sadarbību, balstoties uz atšķirīgu iepriekšējo pieredzi, rehabilitācijas pakalpojumu institūcijas partnerības izstrādi, sociālo sabiedrisko pakalpojumu efektivitātes uzlabošanu. Rehabilitācijas pakalpojumu efektivitātes uzlabošana būs jauna un oriģināla rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas jomā, kas nodrošina Kauņas republikāņu slimnīcu un rehabilitācijas centru Rāzna. Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību un efektivitāti, uzlabojot rehabilitācijas centru kapacitāti. Partneri, kas izmanto dažādu Latvijas un Lietuvas partneru kompetenci un pieredzi, attīstīs jaunu paaudzi sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, izmantojot uzlabotu un jaunizveidotu kopīgu viedo rehabilitācijas pakalpojumu infrastruktūru. Tādējādi tas radīs labākas iespējas neaizsargātās grupas integrācijai sabiedrībā, tādējādi uzlabojot piekļuvi veselības aprūpei, izglītībai un daļēji paplašinot dalību darba tirgū Programmas teritorijā.

Projekta īstenošanas laiks: 2020. gada 1. augusts – 2023. gada 31. janvāris

Projekta partneri: Lietuvas veselības zinātņu universitātes Kauņas slimnīca www.kaunoklinikos.lt, SIA Rehabilitācijas Centrs “Rāzna” http://www.rcrazna.lv/

Projekta izmaksas – 100% 373 389.62 EURKopējais ERAF finansējums – 317 381.10 EUR
ERAF finansējuma SIA Rehabilitācijas Centrs “Rāzna” daļa – 145 133.49 EUR
Rehabilitācijas centra “Rāzna” līdzfinansējums – 15%, t.sk. valsts budžeta dotācija – 5% 25 611.80 EUR  Rehabilitācijas centra “Rāzna” budžets projektā   170 745.29 EUR  

Citi dati

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild SIA Rehabilitācijas Centrs “Rāzna” un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Programmas tīmekļa vietne www.latlit.eu

Oficiālā ES tīmekļa vietne www.europa.eu

ERAF līdzfinansēts projekts: infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana
Ieguldījums tavā nākotnē

Valsts SIA „Latgales novada rehabilitācijas centrs „Rāzna”” noslēgtā līguma par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Valsts SIA Latgales novada rehabilitācijas centra „Rāzna” infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana, sekmējot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un efektivitāti”, līgums Nr. 3DP/3.1.5.1.2/10/IPIA/VEC/023, īstenošanu, laika posmā no 2010. gada 1. jūlija līdz 2012. gada 30. aprīlim, projektā paredzēto aktivitāšu ietvaros veikti rekonstrukcijas un renovācijas darbi 3. stāva gaitenī, uzstādīti rokturi gar gaiteņa sienām, izveidots ergoterapijas kabinets ar vannošanas apmācības telpu un iegādāta datortehnika.

Projektā īstenotas aktivitātes veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, funkcionāliem traucējumiem, kā arī vecāku cilvēku pārvietošanās vajadzībām, uzlabota infrastruktūra un aprīkojums, kas vienlīdzīgi pieejams visiem Latgales novada rehabilitācijas centra „Rāzna” darbiniekiem un apmeklētājiem, un informācijas plūsmu vadīšana.

Projekta kopējās izmaksas ir LVL 31 272,18 (trīsdesmit viens tūkstotis divi simti septiņdesmit divi lati un 18 santīmi). Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir LVL 27 196,05 (divdesmit septiņi tūkstoši viens simts deviņdesmit seši lati un 05 santīmi), t.sk.:

  • Publiskās attiecināmās izmaksas – ERAF finansējums – 85% no kopējām attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzotLVL 23 116,64 (divdesmit trīs tūkstoši viens simts sešpadsmit lati un 64 santīmi);
  • Privātās attiecināmās izmaksas – 15% no kopējām attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot LVL 4 079,41 (četri tūkstoši septiņdesmit deviņi lati un 41 santīms).

Viena no svarīgākajām projektā īstenotajām aktivitātēm ir ergoterapijas kabineta, tai skaitā vannošanas apmācības telpas, izveidošana, radot jaunu darba vietu un materiālo bāzi ergoterapijas pakalpojuma nodrošināšanai Latgales novada rehabilitācijas centrā „Rāzna”. Tā kā ergoterapijas galvenais uzdevums ir veicināt indivīda veselību un neatkarību jebkuros dzīves apstākļos, Latgales novada rehabilitācijas centrā „Rāzna” izveidotajā ergoterapijas kabinetā tiks sniegtas ergoterapeita konsultācijas un notiks ergoterapijas nodarbības bērniem un pieaugušajiem, tādējādi nodrošinot vienlīdzīgi pieejamu veselības aprūpes pakalpojumu.

(27.01.2023) Rehabilitācijas iekārtu iegāde

Paziņojuma publicēšanas datums: 27.01.2023

Līguma priekšmets: Rehabilitācijas iekārtu iegāde SIA Rehabilitācijas Centra “Rāzna” projekta “Rehabilitācijas pakalpojumu pieejamības un efektivitātes uzlabošana  Lietuvas veselības zinātņu universitātes Kauņas slimnīca un rehabilitācijas centrā “Rāzna” Rēzeknē” ietvaros. 

Paredzamā līgumcena: līdz 15916,53 EUR  

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2023. gada 17. februārim plkst. 09:00

Kontaktpersonas: Nataļja Jupatova – 26488499, e-pasts: natalija.jupatova@rezekne.lv

(08.10.2019) Akmeņogļu piegāde SIA „REHABILITĀCIJAS CENTRS “RĀZNA”” vajadzībām

Paziņojuma publicēšanas datums: 08.10.2019

Līguma priekšmets: Akmeņogļu piegāde SIA „REHABILITĀCIJAS CENTRS “RĀZNA”” vajadzībām 

Paredzamā līgumcena: līdz EUR 42 000,00  

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 21.10.2019. plkst. 13:00 

Kontaktpersonas: I.Kļaviņa – 64646910, e-pasts: info.rcrazna@gmail.com

(23.07.2019) Pārtikas produktu piegāde SIA „REHABILITĀCIJAS CENTRS “RĀZNA”” vajadzībām

Paziņojuma publicēšanas datums: 23.07.2019

Līguma priekšmets: Pārtikas produktu piegāde SIA „REHABILITĀCIJAS CENTRS “RĀZNA”” vajadzībām 

Paredzamā līgumcena: līdz EUR 42 000,00  

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 05.08.2019. plkst. 13:00 

Kontaktpersonas: I.Kļaviņa – 64646910, e-pasts: info.rcrazna@gmail.com

(02.11.2018) Akmeņogļu piegāde SIA „REHABILITĀCIJAS CENTRS “RĀZNA”” vajadzībām

Paziņojuma publicēšanas datums: 02.11.2018

Līguma priekšmets: Akmeņogļu piegāde SIA „REHABILITĀCIJAS CENTRS “RĀZNA”” vajadzībām 

Paredzamā līgumcena: līdz EUR 42 000,00  

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 13.11.2018. plkst. 13:00 

Kontaktpersonas: I.Kļaviņa – 64646910, e-pasts: info.rcrazna@gmail.com

(01.06.2018) Pārtikas produktu piegāde SIA „REHABILITĀCIJAS CENTRS “RĀZNA”” vajadzībām

Paziņojuma publicēšanas datums: 01.06.2018

Līguma priekšmets: Pārtikas produktu piegāde SIA „REHABILITĀCIJAS CENTRS “RĀZNA”” vajadzībām 

Paredzamā līgumcena: līdz EUR 42 000,00  

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 14.06.2018. plkst. 13:00 

Kontaktpersonas: I.Kļaviņa – 64646910, e-pasts: info.rcrazna@gmail.com

(23.05.2018) Pārtikas produktu piegāde SIA „REHABILITĀCIJAS CENTRS “RĀZNA”” vajadzībām

Paziņojuma publicēšanas datums: 23.05.2018

Līguma priekšmets: Pārtikas produktu piegāde SIA „REHABILITĀCIJAS CENTRS “RĀZNA”” vajadzībām 

Paredzamā līgumcena: līdz EUR 42 000,00  

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 04.06.2018. plkst. 15:00 

Kontaktpersonas: I.Kļaviņa – 64646910, e-pasts: info.rcrazna@gmail.com

Iepirkums pārtraukts

(27.04.2017) Pārtikas produktu piegāde SIA „REHABILITĀCIJAS CENTRS “RĀZNA”” vajadzībām

Paziņojuma publicēšanas datums: 27.04.2017

Līguma priekšmets: Pārtikas produktu piegāde SIA „REHABILITĀCIJAS CENTRS “RĀZNA”” vajadzībām 

Paredzamā līgumcena: līdz EUR 42 000,00  

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 10.05.2017. plkst. 15:00 

Kontaktpersonas: J.Plociņa – 26571125, e-pasts: info.rcrazna@gmail.com

(24.04.2017) Telpu un baseina tīrīšanas līdzekļu, uzkopšanas inventāra, higiēnas un citu saimniecības preču piegāde SIA „REHABILITĀCIJAS CENTRS “RĀZNA”” vajadzībām

Paziņojuma publicēšanas datums: 24.04.2017

Līguma priekšmets: Telpu un baseina tīrīšanas līdzekļu, uzkopšanas inventāra, higiēnas un citu saimniecības preču piegāde SIA „REHABILITĀCIJAS CENTRS “RĀZNA”” vajadzībām 

Paredzamā līgumcena: līdz EUR 42 000,00  

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 15.05.2017. plkst. 15:00 

Kontaktpersonas: J.Grunts (par tehnisko specifikāciju) – 26543049, J.Plociņa (par nolikumu) – 26571125, e-pasts: info.rcrazna@gmail.com

(17.01.2017) Akmeņogļu piegāde SIA „REHABILITĀCIJAS CENTRS “RĀZNA”” vajadzībām

Paziņojuma publicēšanas datums: 17.01.2017

Līguma priekšmets: Akmeņogļu piegāde SIA „REHABILITĀCIJAS CENTRS “RĀZNA”” vajadzībām 

Paredzamā līgumcena: līdz EUR 42 000,00  

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 30.01.2017. plkst. 15:00 

Kontaktpersonas: J.Grunts (par tehnisko specifikāciju) – 26543049, J.Plociņa (par nolikumu) – 26571125, e-pasts: info.rcrazna@gmail.com

(21.07.2016) Telpu un baseina tīrīšanas līdzekļu, uzkopšanas inventāra, higiēnas un citu saimniecības preču piegāde SIA „REHABILITĀCIJAS CENTRS “RĀZNA”” vajadzībām

Paziņojuma publicēšanas datums: 21.07.2016

Līguma priekšmets: Telpu un baseina tīrīšanas līdzekļu, uzkopšanas inventāra, higiēnas un citu saimniecības preču piegāde SIA „REHABILITĀCIJAS CENTRS “RĀZNA”” vajadzībām 

Paredzamā līgumcena: līdz EUR 42 000,00  

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 01.08.2016. plkst. 15:00 

Kontaktpersonas: par nolikumu J.Plociņa, 64646910, 26571125, par tehnisko specifikāciju J.Grunts 26543049, e-pasts: info.rcrazna@gmail.com

Iepirkums pārtraukts

(05.05.2016) Cūkgaļas un putnu gaļas piegāde SIA „REHABILITĀCIJAS CENTRS “RĀZNA”” vajadzībām

Paziņojuma publicēšanas datums: 05.05.2016

Līguma priekšmets:  Cūkgaļas un putnu gaļas piegāde SIA „REHABILITĀCIJAS CENTRS “RĀZNA”” vajadzībām 

Paredzamā līgumcena: līdz EUR 42 000,00  

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 18.05.2016. plkst. 15:00 

Kontaktpersonas: J.Plociņa, 64646910, 26571125, e-pasts: info.rcrazna@gmail.com

(14.04.2016) Pārtikas produktu piegāde SIA „REHABILITĀCIJAS CENTRS “RĀZNA”” vajadzībām

Paziņojuma publicēšanas datums: 14.04.2016

Līguma priekšmets: Pārtikas produktu piegāde SIA „REHABILITĀCIJAS CENTRS “RĀZNA”” vajadzībām 

Paredzamā līgumcena: līdz EUR 42 000,00  

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 25.04.2016. plkst. 15:00 

Kontaktpersonas: J.Plociņa, 64646910, 26571125, e-pasts: info.rcrazna@gmail.com

(03.11.2015) Akmeņogļu piegāde SIA „REHABILITĀCIJAS CENTRS “RĀZNA”” vajadzībām

Paziņojuma publicēšanas datums: 03.11.2015

Līguma priekšmets: Akmeņogļu piegāde SIA „REHABILITĀCIJAS CENTRS “RĀZNA”” vajadzībām 

Paredzamā līgumcena: līdz EUR 42 000,00  

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 16.11.2015. plkst. 15:00 

Kontaktpersonas: J.Grunts (par tehnisko specifikāciju) – 26543049, J.Plociņa (par nolikumu) – 26571125, e-pasts: info.rcrazna@gmail.com

(01.07.2015) Telpu un baseina tīrīšanas līdzekļu, uzkopšanas inventāra, higiēnas un citu saimniecības preču piegāde SIA „REHABILITĀCIJAS CENTRS “RĀZNA”” vajadzībām

Paziņojuma publicēšanas datums: 01.07.2015

Līguma priekšmets: Telpu un baseina tīrīšanas līdzekļu, uzkopšanas inventāra, higiēnas un citu saimniecības preču piegāde SIA „REHABILITĀCIJAS CENTRS “RĀZNA”” vajadzībām 

Paredzamā līgumcena: līdz EUR 42 000,00  

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 13.07.2015. plkst. 16:00 

Kontaktpersonas:  J.Plociņa, 64646910, 26571125, e-pasts: info.rcrazna@gmail.com

(15.04.2015) Pārtikas produktu piegāde SIA „REHABILITĀCIJAS CENTRS “RĀZNA”” vajadzībām

Paziņojuma publicēšanas datums: 15.04.2015

Līguma priekšmets: Pārtikas produktu piegāde SIA „REHABILITĀCIJAS CENTRS “RĀZNA”” vajadzībām 

Paredzamā līgumcena: līdz EUR 42 000,00  

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 27.04.2015. plkst. 16:00 

Kontaktpersonas: J.Plociņa, 64646910, 26571125, e-pasts: info.rcrazna@gmail.com

(10.03.2015) Pārtikas produktu piegāde SIA „REHABILITĀCIJAS CENTRS “RĀZNA”” vajadzībām

Paziņojuma publicēšanas datums: 10.03.2015

Līguma priekšmets: Pārtikas produktu piegāde SIA „REHABILITĀCIJAS CENTRS “RĀZNA”” vajadzībām 

Paredzamā līgumcena: līdz EUR 42 000,00  

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 23.03.2015. plkst. 16:00 

Kontaktpersonas: J.Plociņa, 64646910, 26571125, e-pasts: info.rcrazna@gmail.com

Iepirkums pārtraukts

(22.12.2014) Elektroenerģijas piegāde SIA „Rehabilitācijas centrs „Rāzna”” vajadzībām

Paziņojuma publicēšanas datums: 22.12.2014

Līguma priekšmets: Elektroenerģijas piegāde SIA „Rehabilitācijas centrs „Rāzna”” vajadzībām 

Paredzamā līgumcena: līdz EUR 42 000,00  

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 12.01.2015. plkst. 16:00 

Kontaktpersonas: J.Grunts (par tehnisko specifikāciju) – 26543049, J.Plociņa (par nolikumu) – 26571125, e-pasts: info.rcrazna@gmail.com

Iepirkums pārtraukts

(01.12.2014) Elektroenerģijas piegāde SIA „Rehabilitācijas centrs „Rāzna”” vajadzībām

Paziņojuma publicēšanas datums: 01.12.2014

Līguma priekšmets: Elektroenerģijas piegāde SIA „Rehabilitācijas centrs „Rāzna”” vajadzībām 

Paredzamā līgumcena: līdz EUR 42 000,00  

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 18.12.2014. plkst. 16:00 

Kontaktpersonas: J.Grunts (par tehnisko specifikāciju) – 26543049, J.Plociņa (par nolikumu) – 26571125, e-pasts: info.rcrazna@gmail.com

Iepirkums pārtraukts

(30.06.2014) Apkures katlu piegāde un montāža SIA „Rehabilitācijas centrs „Rāzna”” vajadzībām

Paziņojuma publicēšanas datums: 30.06.2014

Līguma priekšmets: Apkures katlu piegāde un montāža SIA „Rehabilitācijas centrs „Rāzna”” vajadzībām 

Paredzamā līgumcena: līdz EUR 42 000,00  

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 14.07.2014. plkst. 16:00 

Kontaktpersonas: J.Grunts, J.Plociņa, 26543049, 26571125, e-pasts: info.rcrazna@gmail.com

(30.05.2014) Akmeņogļu  piegāde SIA  „Rehabilitācijas centrs „Rāzna””  vajadzībām

Paziņojuma publicēšanas datums: 30.05.2014

Līguma priekšmets: Akmeņogļu  piegāde SIA  „Rehabilitācijas centrs „Rāzna””  vajadzībām 

Paredzamā līgumcena: līdz EUR 42 000,00  

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 11.06.2014. plkst. 16:00 

Kontaktpersonas: J.Grunts, J.Plociņa, 26543049, 26571125, e-pasts:  lnrc@apollo.lv  

(10.04.2014) Papildus aprīkojuma – drošības arkas un elastīgo espanderu sistēmas, iegāde,    
piegāde, uzstādīšana un apmācība esošajam medicīniskajam slīdceliņam h/p/cosmos mercury
med SIA “Rehabilitācijas centrs “Rāzna”” vajadzībām

Paziņojuma publicēšanas datums: 10.04.2014

Līguma priekšmets: Papildus aprīkojuma – drošības arkas un elastīgo espanderu sistēmas, iegāde,    
piegāde, uzstādīšana un apmācība esošajam medicīniskajam slīdceliņam h/p/cosmos mercury
med SIA “Rehabilitācijas centrs “Rāzna”” vajadzībām 

Paredzamā līgumcena: līdz EUR 42 000,00  

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 17.04.2014. 

Kontaktpersonas: J.Plociņa, 64646910, 26571125, e-pasts:  lnrc@apollo.lv  

(07.02.2014) Pārtikas produktu piegāde SIA  „Rehabilitācijas centrs „Rāzna”” vajadzībām

Paziņojuma publicēšanas datums: 07.02.2014

Līguma priekšmets: Pārtikas produktu piegāde SIA  „Rehabilitācijas centrs „Rāzna” ” vajadzībām 

Paredzamā līgumcena: līdz EUR 42 000,00  

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 24.02.2014. plkst. 16:00 

Kontaktpersonas: J.Plociņa, 64646910, 26571125, e-pasts:  lnrc@apollo.lv  

(22.04.2013) Akmeņogļu piegāde

Paziņojuma publicēšanas datums: 22.04.2013

Līguma priekšmets: Akmeņogļu piegāde 

Paredzamā līgumcena: līdz LVL 20 000  

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 10.05.2013. plkst. 17:00 

Kontaktpersonas: J. Grunts, mob. 26543049, M.Vikšere, 64646910, 26571125, e-pasts:  lnrc@apollo.lv

(09.04.2013) Akmeņogļu piegāde

Paziņojuma publicēšanas datums: 09.04.2013

Līguma priekšmets: Akmeņogļu piegāde 

Paredzamā līgumcena: līdz LVL 20 000  

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 22.04.2013. plkst. 17:00 

Kontaktpersonas: J. Grunts, mob. 26543049, M.Vikšere, 64646910, 26571125, e-pasts:  lnrc@apollo.lv

(17.10.2011) ID Nr. LNRC2011/2 Pārtikas produktu piegāde

Paziņojuma publicēšanas datums: 17.10.2011

Līguma priekšmets: ID Nr. LNRC2011/2 Pārtikas produktu piegāde

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 28.10.2011 līdz plkst. 17:00 

Kontaktpersonas: Marita Vikšere t. 64646910, mob. 26543049, e-pasts  lnrc@apollo.lv

(28.09.2011) ID Nr. LNRC2011/1 Akmeņogļu piegāde

Paziņojuma publicēšanas datums: 28.09.2011

Līguma priekšmets: ID Nr. LNRC2011/1 Akmeņogļu piegāde

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 28.10.2011 līdz plkst. 10:00 

Kontaktpersonas: Jānis Grunts – Saimniecības daļas vadītājs Mob. 26543049 

Auto izsole (Pieteikšanās līdz: 2022. gada 2. decembra plkst. 11:00.)
Auto izsole (Pieteikšanās līdz: 2022. gada 7. novembra plkst. 11:00.)
Auto izsole (Pieteikšanās līdz: 2022. gada 3. oktobra plkst. 11:00.)