Privātuma politika

Vispārīgie noteikumi

Privātuma politika reglamentē fizisko personu datu aizsardzību un apstrādi, kur apstrāde ir jebkura veida darbība ar datiem, ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, strukturēšanu, pieprasīšanu, glabāšanu, iznīcināšanu u.c. (atbilstoši VDAR 4. panta 2. punktam).

Privātuma politika ir izstrādāta, ņemot vērā Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Eiropas Parlamenta un Padomes regulai Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)) prasības, kas ir vērstas uz Personas datu drošību. SIA “Rehabilitācijas centrs “Rāzna”” (turpmāk tekstā – Centrs) apstrādā fiziskās personas datus ievērojot personas tiesības uz personas datu apstrādes likumību un personas intereses aizsargāt savu privātumu.

Centram, lai, saskaņā ar ārējiem tiesību aktiem (likumi, Ministru kabineta noteikumi u.c.) izpildītu savas funkcijas un sniegtu pakalpojumus visefektīvākajā veidā, ir nepieciešams apstrādāt un izmantot noteikta veida informāciju (datus) par fiziskām personām.

Atkarībā no pieprasītā vai sniedzamā pakalpojuma, vai izpildāmās funkcijas, var notikt personas datu apstrāde Vispārīgās datu aizsardzības regulas izpratnē.

Privātuma politika nosaka personas datu aizsardzības pamatprincipus Centrā.

Pārzinis un tā kontaktinformācija:

Personas datu apstrādes pārzinisSIA “Rehabilitācijas centrs “Rāzna””
Reģistrācijas numurs40003275348
AdreseSauču kalna iela 3 “Veczosna”, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads
KontaktinformācijaTelefona nr. 64646910; e-pasts: info.rcrazna@gmail.com

Personas datu aizsardzības speciālists ir sertificēts fizisko personu datu aizsardzības speciālists Guntis Gailums; e-pasts: vg.birojs@gmail.com.

Personas datu apstrādes vieta – Centra veiktā personas datu apstrāde tiek veikta Sauču kalna ielā 3 “Veczosna”, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā.

Centrs ar šo personas datu apstrādes un aizsardzības politiku vēlas uzsvērt tās stingro apņemšanos nodrošināt personas datu aizsardzību un norāda, ka visā Jūsu komunikācijā un sadarbībā ar Centru, tā centīsies nodrošināt personas datu, kuri tiek apstrādāti, drošību.

Mērķis

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai (datu subjektam) – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

Privātuma politika ir izstrādāta, lai izveidotu Centrā tādu personas datu apstrādi, kas nodrošinātu:

 • personu datu apstrādes procesa kvalitātes uzturēšanu augstā līmenī un datu aizsardzību atbilstoši tiesību aktu prasībām;
 • godprātīgu, pārredzamu un saprotamu personas datu apstrādes procesu.

Personas datu apstrādes nolūki

Personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai Centrs varētu izpildīt savas funkcijas un uzdevumus, kuri tai ir noteikti normatīvajos aktos (likumos, Ministru kabineta noteikumos u.c.), tai skaitā sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodrošināšanai, personālvadības nodrošināšanai, līgumu noslēgšanai, finanšu un grāmatvedības pārvaldīšanai, sistematizētas dokumentu aprites uzturēšanu, publisko iepirkumu uzskaitei un administrēšanai.

Personas datus Centrs var saglabāt arhīvā, lai saglabātu pierādījumus, vēsturiskiem mērķiem vai tos izmantot pētniecības vai statistiskiem mērķiem.

Veicot personas datu apstrādi noteiktiem nolūkiem, personas datu apstrādes un aizsardzības principi tiek ievēroti visos datu apstrādes procesos.

Centrs nepieprasa no personas un neapstrādā vairāk informācijas, nekā ir nepieciešams noteiktā nolūka sasniegšanai, tādējādi ievērojot datu minimizēšanas principu. Atsevišķiem nolūkiem nepieciešamo personas datu apjomu nosaka valsts normatīvie akti, pārējos gadījumos Centrs pats izvērtē – kādu informāciju pieprasīt no personas, lai varētu nodrošināt nolūka sasniegšanu, vienlaikus ievērojot datu minimizēšanas principu.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Centrs var uzsākt personas datu apstrādi, tikai gadījumā, ja apstrādei ir konkrēts nolūks un ja apstrādei ir noteikts atbilstošs tiesiskais pamatojums.

Centra personas datu apstrādei var būt šādi tiesiskie pamatojumi:

 • lai izpildītu uz Centru attiecināmu juridisku pienākumu;
 • lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;
 • līguma izpildei vai pasākumu veikšanai pēc personas pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
 • fiziska persona ir devusi piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
 • lai aizsargātu fiziskas personas vitālas intereses, t.sk., dzīvību un veselību.

Personas datu kategorijas

Personas dati tiek vākti gan no datu subjekta, gan ārējiem avotiem, piemēram, no Centrā izmantotajām datu bāzēm un reģistriem.

Centrs apstrādā personas datus un īpašu kategoriju personas datus:

 • Par personas datiem ir uzskatāma informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, piemēram, personas vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, kontaktinformācija (lai nodrošinātu efektīvu komunikāciju), informācija, kuru lūdzam sniegt, lai persona varētu saņemt pakalpojumus, ko sniedz Centrs,  u.c. (atbilstoši VDAR 4.panta 1.punktam);
 • Par īpašu kategoriju personas datiem ir uzskatāma informācija, kas atklāj rases vai etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību vai dalību arodbiedrībās, un ģenētisko datu, biometrisko datu, lai veiktu fiziskas personas unikālu identifikāciju, veselības datu vai datu par fiziskas personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju apstrāde (atbilstoši VDAR 9.panta pirmajai daļai).

Personas datu kategorijas, ko apstrādā Centrs, ir atkarīgas no noteiktajiem Centra uzdevumiem un personas izmantotajiem pakalpojumiem. Centrs, lielākoties, bet ne tikai, vāc un apstrādāt šādas personas datu kategorijas Privātuma politikā norādītajiem nolūkiem, kā piemēram:

Personas identifikācijas dati vārds, uzvārds, personas kods/ID, dzimšanas datums, pases Nr./ID numurs, paraksts;
Personas kontaktinformācijas dati  adrese, telefona numurs, e-pasta adrese;
Īpašo kategoriju dativeselības dati, invaliditātes pazīme, ziņas par personas sociālo un materiālo stāvokli;
Personas kontaktpersonu datikontaktpersonas vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs;
Pakalpojuma līguma datilīguma numurs, parakstīšanas/apstiprināšanas datums, pakalpojuma veids, pakalpojuma adrese, pielikuma numurs, pielikuma datums;
Darījuma dati darījuma numurs, datums, darījuma nosaukums, veids;
Komunikācijas datiienākošās/izejošās saziņas veids, numurs, datums, reģistrētājs, saturs, kanāls, piegādes statuss;
Preces pirkuma datipreces nosaukums, pirkuma datums, pavadzīmes numurs, preces saņemšanas veids, cena, apmaksas veids;
Norēķinu datimaksājumu apstrādātāja dati, norēķinu sistēmas konta numurs, maksātāja dati, bankas konta numurs, rēķina numurs, datums, summa, rēķina saņemšanas veids, apmaksas datums, apmaksas veids, čeka Nr., maksājuma uzdevuma Nr., parāda summa, parāda piedzīšanas informācija;
Foto, video, audio un audiovizuālie attēliFotogrāfijas, video no publiskiem pasākumiem.

Personas datu saņēmēju kategorijas

Personas datu saņēmēji var būt pārzinis un tā pilnvarotie darbinieki, datu subjekts, trešās personas, pašvaldību un valsts institūcijas (piemēram, Valsts un darbnespēju ekspertīzes ārstu valsts komisija, Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Nodarbinātības valsts aģentūra, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Sociālo pakalpojumu sniedzēji, Valsts policija u.c.).

Personas dati var tik nodoti apstrādātājiem (fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura Centra vārdā apstrādā personas datus), ja tas būs nepieciešams centra funkciju un pakalpojumu nodrošināšanai.

Centrs neizpauž trešajām personām, personas datus vai jebkādu tā noteikto uzdevumu, pakalpojumu sniegšanas, līguma darbības un citu Privātuma politikā noteikto nolūku laikā iegūtu informāciju, izņemot:

 • ja dati jānodod attiecīgajai trešajai personai noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju;
 • ar datu subjekta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos, noteiktā kārtībā un apjomā tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, pēc to pamatota pieprasījuma;
 • normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos, noteiktā kārtībā un apjomā Centra likumīgo interešu aizsardzībai.

Personas datu nodošana uz trešajām valstīm:

 • Personas dati tiks glabāti un apstrādi Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomiskajā Zonā.
 • Atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvo aktu prasības, Centrs var nodot personas datus uz valstīm, kas ir ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās Zonas, attiecīgi nodrošinot normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktajam.

Centrs apmainīsies ar Jūsu personas datiem ar organizācijām vai piegādātājiem, pakalpojumu sniedzējiem, kas sniedz pietiekamas garantijas, ka tiks īstenoti atbilstoši tehniskie un organizatoriskie pasākumi tādā veidā, ka apstrādē tiks ievērotas tiesību aktos personas datu aizsardzības jomā esošās prasības un tiks nodrošināta datu subjekta tiesību aizsardzība, kā arī kuri spēj izpildīt pienākumus, kuri ir  noteikti tiesību aktos personas datu aizsardzības jomā. Šīs garantijas un noteikumi tiek atrunāti līgumos ar organizācijām un trešajām personām.

Centrs neizmantos personas datus komerciāliem sūtījumiem, ja vien persona tieši nebūs Centram sniegusi savu piekrišanu to darīt.

Personas datu glabāšanas termiņš

Centrs glabā personas datus ne ilgāk kā nepieciešams attiecīgā personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai.

Izvēloties kritērijus  personas datu glabāšanai, Pārzinis ņem vērā šādus apstākļus: 

 • vai personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;
 • kādu periodu attiecīgos personas datus ir nepieciešams glabāt, lai nodrošinātu Pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu realizāciju un aizsardzību;
 • kamēr nav atsaukta personas sniegtā piekrišana personas datu apstrādei un nepastāv kāds cits tiesiskais pamats datu apstrādei.

Pēc glabāšanas laikposma beigām, personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti, ja vien saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepastāvēs pienākums tos glabāt.

Personas datu aizsardzība

Pārzinis nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo personu datu aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, Pārzinis izmanto mūsdienām atbilstošas, aktuālas tehniskās un organizatoriskās prasības, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Centram saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus. 

Pārzinis rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas pārziņa vārdā un uzdevumā apstrādā fizisko personu datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai fizisko personu  datu apstrāde notiktu atbilstoši pārziņa deleģējumam un normatīvo aktu prasībām. 

Personas datu drošības incidenta gadījumā, ja tas radīs iespējami augstu risku datu subjekta tiesībām un brīvībām, Pārzinis paziņos par to attiecīgajam datu subjektam, ja tas būs iespējams un Datu valsts inspekcijai, vai informācija tiks publiskota pārziņa mājaslapā vai citādā iespējamā veidā kā piemēram, izmantojot plašsaziņas līdzekļus.

Personas tiesības

Datu subjektam ir tiesības tikt informētam par to, kāpēc Centrs apstrādā un izmanto viņa personas datus.

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt pārzinim informāciju par saviem personas datiem un saņemt precizējošu informāciju par to, kādi personas dati par viņu ir Pārziņa rīcībā, kādiem nolūkiem Pārzinis apstrādā šos personas datus, personas datu saņēmēju kategorijas (personas, kam personas dati ir izpausti vai kam tos paredzēts izpaust, ja vien normatīvie akti konkrētā gadījumā atļauj Pārzinim šādu informāciju sniegt, informāciju par laikposmu, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai. 

Datu subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu labošanu, ja tas uzskata, ka Pārziņa rīcībā esošā informācija ir novecojusi, neprecīza vai nepareiza.

Datu subjektam ir tiesības prasīt ierobežot savu personas datu apstrādi, savu personas datu dzēšanu, vai iebilst pret apstrādi, ja persona uzskata, ka personas dati ir nepareizi, ir apstrādāti nelikumīgi, vai tie vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un/vai apstrādāti (īstenojot principu – datu subjekta tiesības “tikt aizmirstam”), ciktāl datu apstrāde neizriet no Centra pienākumiem, kas tai ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Datu subjektam ir tiesības vērsties ar interesējošo jautājumu, kas saistīts ar tās datu apstrādi, tai skaitā datu aizsardzības pārkāpumu:

 • rakstveida formā klātienē Centrā;
 • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi: info.rcrazna@gmail.com ar piezīmi “Datu aizsardzības speciālistam”.

Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā  Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011 (www.dvi.gov.lv), ja uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Noslēguma jautājumi

Attiecībā uz personas datu apstrādi automatizēta lēmumu pieņemšana netiek veikta.

Sīkdatņu izmantošana mājaslapā:

 • Centra mājaslapa var izmantot sīkdatnes. Sīkdatnes tiek izmantotas satura kvalitātes uzlabošanai, ērtākai lietošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām, lai atvieglotu tam vietnes izmantošanu, atcerētos lietotāja norādītos ekrāna iestatījumus, piefiksētu, vai jums jau ir rādīts paziņojums par to, ka http://www.lnrc.eu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Informāciju par sīkdatņu izmantošanu var atrast attiecīgajā interneta mājas lapā.
 • Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz lietotāja datoru vai mobilo iekārtu mājaslapas apmeklēšanas laikā. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājaslapas atmiņa, ļaujot mājaslapai atcerēties lietotāja datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā, atcerēties lietotāja norādītos iestatījumus. Sīkdatnes netiek izmantotas, lai jūs personiski identificētu.
 • Centra mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Centrs nenes atbildību.

Foto, video, audio un audiovizuālo fiksācijas veikšana:

 • Foto, video, audio un audiovizuālo fiksāciju nolūki ir Centra tiesību un tiesisko interešu nodrošināšana un aizstāvība savu funkciju un uzdevumu veikšanā.
 • Lai informētu Centra apmeklētājus, kā arī citus interesentus par Centrā notiekošajām aktivitātēm un pasākumiem, tajos var tikt veikta foto attēlu, video, audio un audiovizuālā fiksācija.
 • Informāciju par foto, video, audio vai audiovizuālo fiksāciju veikšanu Centra organizētajos pasākumos sniedz afišās par plānoto pasākumu, uzrakstos pasākumu norises vietās vai citādi, atkarībā no pasākuma rakstura.
 • Uzņemtie foto attēli vai veiktās audio, video un audiovizuālās fiksācijas var tikt izvietotas interneta vietnēs, presē un citos masu informācijas līdzekļos, reprezentācijas, tai skaitā drukātajos materiālos, sociālo tīklu profilos (piemēram, Draugiem.lv, Facebook, Youtube.com) u.c.
 • Gadījumos, kad personas datu apstrādei nepieciešama personas sniegta piekrišana, Centra darbinieks vai tās pilnvarots pārstāvis var personu uzrunāt tieši un lūgt tās atļauju personas fiksēšanai foto attēlu, audio, video vai audiovizuālā formā un šīs fiksācijas publiskošanai. Un situācijās, kad persona ļauj veikt foto attēlu, audio, video vai audiovizuālu fiksāciju un to publiskot, uzskatāms, ka persona ir sniegusi piekrišanu savu personas datu apstrādei (sava foto attēla, audio, video vai audiovizuālās fiksācijas publiskošanai). Atsevišķos gadījumos var tikt lūgts personas piekrišanu noformēt rakstiski.

Centram ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Personai tā aktuālo versiju mājas lapā rcrazna.lv.